Vodné hospodárstvo

Zákon č.364/2004 Z.z. upravuje práva a povinosti fyzických a právnickcýh osôb k vodám a nehnuteľnoistiam, ktoré s nimi súvisia pri ich ochrane a účelnom a hospodárnom využívaní.

 • Pri zabezpečovaní inžinierskej činnosti v oblasti vodného hospodárstva Vám zabezpečíme:

 • analýzu reálneho stavu vodného hospodárstva vo Vašej firme a návrh postupu riešenia
 • spracovanie žiadostí pre štátnu vodnú správu
 • vypracovanie Havarijného plánu – Plánu preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku
 • vypracovanie Manipulačného poriadku pre čistiace zariadenia, vodovod a kanalizácie
 • zabezpečenie činnosti vodohospodára:
 • zavedenie prevádzkových záznamov a povinnej evidencie
 • zpracovanie hlásenia o odbere podzemných a povrchových vôd a vypúšťanie odpadových vôd.
 • spracovanie poplatkového priznania a oznámenia za odbery a vypúšťanie vôd
 • komplexné poradenstvo v oblasti materiálovo technického zabezpečenia a návrh opatrení pre dosiahnutie súladu s legislatívou vodného hospodárstva

 • Nadobudnutím účinnosti zákona č.: 364/2004 Z.z.    o vodách došlo k zmene povinností firiem v oblasti vodného hospodárstva. Podľa § 70 zákona firma, ktorá pravidelne zaobchádza v rámci výrobného procesu s tuhými škodlivými látkami (ŠL) v množstve väčšom ako 1t ( kvapalných ŠL viac ako 1 m3) napr. rozložiteľné ropné produkty, hnojivá a pod. alebo obzvlásť ŠL viac ako 0,3 t ( kvapalných viac ako 0,3 m3) napr. perzistentné ropné produkty, látky s obsahom ortuti apod. je povinný vypracovať:
 • Havárijný plán
  Plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do ŽP 
 
 • Naša spoločnosť Vám ponúka spracovanie Havárijného plánu pre Vašu prevádzku s komplexnou službou zistenia daného stavu, návrhu zosúladenia s podmienkami platnej legislatívy až po jeho schválenie:  

 • monitoring aktuálneho stavu (osobná obhliadka prevádzky)
 • spracovanie analýzy daného stavu
 • návrh riešení
 • vypracovanie Havárijného plánu
 • zabezpečenie súhlasu dotknutých inštitúcií a schvaľujúceho orgánu ŠIŽP