Posudzovanie vplyvov na životné prostredie

Posudzovanie vplyvov na ŽP (EIA – Environmental Impact Assessment) je proces, pri ktorom sa hodnotí vplyv navrhovaných činností na jednotlivé zložky životného  prostredia pred rozhodnutím o ich umiestnení alebo pred ich povolením.


 • Predmetom EIA sú činnosti uvedené v zozname prílohy č. 8 zákona č. 24/2006 Z . z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ktorý nadobudol účinnosť 1. februára 2006 .
 
 • Pre úspešný priebeh procesu posúdenia je dôležité odborné vypracovanie  Zámeru (dokument o navrhovanej činnosti a jej vplyve na ŽP)  podľa náležitostí prílohy č.9 zákona o posudzovaní. 

 • Naša spoločnosť Vám ponúka rýchle a odborné vypracovanie zámerov pre  posúdenie vplyvov na životné prostredie podľa zákona č.24/2006 Z.z. v platnom zneníí a to pre:

 • zisťovacie konanie
 •  povinné hodnotenie.
 • Nami vypracovanému zámeru sa venujeme po celý čas procesu posudzovania t.z. v prípade požiadavky dotknutého, povoľujúceho alebo rezortného orgánu pri procese posúdenia, zabezpečíme rýchle a bezodkladné doplnenie alebo dopracovanie požadovaných doplňujúcich údajov  alebo odborné konzultácie v zmysle hesla : My riešime za Vás a Vy šetríte Váš čas. 
 

 • Referencie

 • Bitúnok a rozrábkáreň mäsa Žabokreky nad Nitrou- zisťovacie konanie, marec 2012
 • Vinárstvo Tajná - zisťovacie konanie, máj 2012
 • Porážkáreň Salaš Cibajky - zisťovacie konanie , máj 2012
 • Parkovisko Bruckner - zisťovacie konanie, jún 2012
 • Bitúnok Tvrdomestice - zisťovacie konanie jún 2012