Odpadové hospodárstvo

Zákonom č.223/2001 Z.z. o odpadoch v úplnom znení sú určené povinnosti právnickcýh osôb a fyzických osôb pri predchádzaní vzniku odpadov a pri nakladaní s nimi.

 • Spoločnosť EKODENT s.r.o. Vám zabezpečí komplexné plnenie Vašich povinností v zmysle zákona o odpadoch čím Vás odbremení od zdĺhavého naštudovávania danej problematiky a sledovania neustálych zmien platnej legislatívy. Prenechaním riešenia danej oblasti našej spoločnosti získate čas pre Vaše podnikanie  a Vaše povinnosti budú riešené na profesionálnej úrovni.
 • Naše environmentálne poradenstvo a služby v oblasti nakladania s odpadmi zahŕňajú:

 • vstupný monitoring vzniku odpadov na prevádzke
 • zaradenie odpadov podľa Katalógu odpadov, zabezpečenie analýzy odpadov
 • zabezpečenie vydania rozhodnutí orgánov štátnej správy v zmysle §7 zákona o odpadoch
 • vedenie prevádzkovej evidencie odpadov
 • vypracovanie identifikačných listov nebezpečných odpadov
 • vypracovanie a zasielanie Hlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním príslušným orgánom štátnej správy
 • vypracovanie prevádzkových poriadkov, prevádzkových denníkov a havárijných plánov
 • vypracovanie programu odpadového hospodárstva
 • zabezpečenie zmluvy na odber odpadu na jeho zneškodnenie prípadne zhodnotenie oprávnenou organizáciou
 • zastupovanie klienta pri konaniach orgánov štátnej správy
 • plnenie povinností voči Recyklačnému fondu
 • zabezpečenie riešenia problematiky odpadov z obalov
 • sledovanie platnej legislatívy s cieľom podchytenia zmien povinností a ich zavedenie
 • Súčasťou našich služieb je zabezpečenie vyjadrení dotknutých orgánov k vypracovaným dokumentom pre maximálnu úsporu Vášho času, ktorý môžete venovať Vašej podnikateľskej činnosti.