Overovanie Potvrdení o pôvode biopaliva a biokvapaliny

Naša spoločnosť je držiteľom Osvedčenia o odbornej spôsobilosti Č.:SK-BIO-004-0 na vykonávanie  činnosti v súlade so zákonom NR SR č. 309/2009 Z.z. a vyhláškou MŽP SR č.271/2011 Z.z. (overovanie Potvrdení o pôvode biopalív a biokvapalín)

  • V dôsledku neustáleho zvyšovania podielu skleníkových plynov v atmosfére ľudskou činnosťou sa členské krajiny EÚ zaviazali znížiť do roku 2020 emisie skleníkových plynov o 20 percent, pričom obnoviteľné zdroje energie budú predstavovať 20 percent z konečnej spotreby energií a 10 percent spotreby v doprave. 

    Slovenská republika transponovaním príslušných smerníc EP a Rady pripravila účinný legislatívny nástroj na dosiahnutie požadovaných úspor skleníkových plynov ako v konečnej spotrebe energie tak aj         v doprave a zákonom č. 309/2009 Z.z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby, ktorý bol zmenený a doplnený zákonom č. 136/2011 Z.z. sa zaviedli nové povinnosti pre právnické a fyzické osoby uvádzajúce na trh pohonné látky s obsahom biopalív, 100%-tné biopalivá a biokvapaliny. Jednou z povinností je vydávanie Potvrdení   o pôvode biopaliva alebo biokvapaliny:

    Potvrdenie o pôvode biopaliva alebo biokvapaliny je doklad, že príslušný podiel alebo množstvo biopaliva alebo biokvapaliny bolo vyrobené v súlade s kritériami trvalej udržateľnosti podľa vyhlášky MŽP SR č. 271/2011 Z.z.Toto potvrdenie vydáva právnická osoba alebo fyzická osoba uvádzajúca na trh pohonné látky s obsahom biopalív vrátane pohonných látok, ktoré sú  100 % biopalivom a právnická osoba alebo fyzická osoba uvádzajúca na trh biokvapalinu.

    Potvrdenie o pôvode biopaliva alebo biokvapaliny overuje odborne spôsobilá osoba na účely overovania výpočtu emisií skleníkových plynov počas životného cyklu biopalív        a biokvapalín. Jedná sa o činnosti súvisiace s overovaním výpočtu emisií skleníkových plynov počas životného cyklu biopalív a biokvapalín a výpočtu úspory emisií skleníkových plynov, ktorá vyplýva  z využívania biopalív a a biokvapalín.