Ochrana ovzdušia

Problematiku ochrany ovzdušia rieši zákon č. 137/2010 Z.z. o ovzduší. Povinnosti prevádzkovateľov zdrojov znečisťovania ovzdušia sú rozsiahle a zložité.

 • V oblasti ochrany ovzdušia pre svojich klientov zabezpečíme:

 • vymedzenie zdrojov znečisťovania ovzdušia
 • zabezpečenie súhlasov u orgánov štátnej správy na umiestnenie, stavbu a prevádzku zdrojov znečisťovania ovzdušia
 • návrh výpočtu množstva znečisťujúcich látok a zabezpečenie jeho schválenia orgánom štátnej správy
 • zavedenie prevádzkovej evidencie a návrh súrnu prevádzkovej evidencie (tabuľky NEIS)
 • vypracovanie prevádzkového poriadku s ohľadom na ochranu ovzdušia
 • vypracovanie súborov STPP a TOO
 • vypracovanie a zasielanie Oznámení o množstve ZL pre určenie poplatku za znečisťovanie ovzdušia v zmysle zákona č. 401/1998 Z.z.
 • vypracovanie a zasielanie súhrnu prevádzkovej evidencie (tabuľky NEIS)
 • vypracovanie a zasielanie Oznámení o fluórovaných uhľovodíkoch
 • vypracovanie a zasielanie Oznámenia predajcov palív
 • Vypracovanie Správy o množstve CO2 pre povinných alebo dobrovoľných účastníkov schémy obchodovania s emisnými kvótami
 • zabezpečenie vypracovania odborných posudkov
 • zabezpečenie oprávnených emisných meraní
 • zastupovanie klienta pri konaniach orgánov štátnej správy
 • návrh na odstránenie zistených nedostatkov