Potvrdenie o pôvode biopaliva

Ak ste právnická alebo fyzická osoba uvádzajúca na trh pohonné látky s obsahom biopalív vrátane pohonných látok, ktoré sú 100 % biopalivom alebo právnická alebo fyzická osoba uvádzajúca na trh biokvapalinu ste podľa § 14c zákona č. 309/2009 Z.z.v úplnom znení povinný:


 • vydať minimálne 1 x za kalendárny štvrťrok Potvrdenie o pôvode biopaliva alebo biokvapaliny (doklad, že príslušný podiel alebo množstvobiopaliva alebo biokvapaliny bolo vyrobené v súlade s kritériami trvalejudržateľnosti podľa osobitného predpisu)
 • zabezpečiť overenie Potvrdenia o pôvode biopalivaalebo biokvapaliny odborne spôsobilou osobou na účely overovania výpočtu
 • zaslať kópiu potvrdenia o pôvode biopalivaalebo biokvapaliny Slovenskému hydrometeorologickému ústavu v Bratislave (organizácii poverenej MŽP SR)
 •  používať systém hmotnostnej bilancie pre biopalivá a biokvapaliny pri preukazovaní plnenia kritérií trvalej udržateľnosti
 • monitorovať a každoročne vypracovať a zaslať Slovenskému hydrometeorologickému ústavu v Bratislave ( organizácii poverenej MŽP SR) správu o úrovni tvorby emisií skleníkových plynov počas životného cyklu na jednotku energie z pohonnej látky inej ako biopalivo a dodávanej energie 

 • Naša spoločnosť  Vám zabezpečí plnenie povinnosti overenia Potvrdenia o pôvode biopalív a biokvapalín nakoľko je držiteľom Osvedčenia o odbornej spôsobilosti Č.:SK-BIO-004-0 
  na vykonávanie  činnosti v súlade so zákonom NR SR č. 309/2009 Z.z.
   a vyhláškou MŽP SR č.271/2011 Z.z.

 • Ďalej Vám naša spoločnosť ponúka:

 • odborné konzultácie vo veci plnenia povinností právnickej alebo fyzickej osoby uvádzajúcej na trh pohonné látky s obsahom biopalív, 100 % biopalív a biokvapalín 
 • vypracovanie správy o úrovni tvorby emisií skleníkových plynov počas životného cyklu na jednotku energie z pohonnej látky inej ako biopalivo a dodávanej energie